Ons verhaal

Wij Bezorgde Eindhovenaren, verenigingen, Lampegatters, voetballiefhebbers, bourgondiërs e.v.a. Constateren dat de gemeente niet goed nadenkt over een te bouwen fietsenstalling (in een verder mooi ontwikkelplan voor het centrum). Dat juíst bestaande horeca zorgt voor levendigheid op een nieuw ontwikkeld Stationsplein. Dat 2 horecaondernemers in de huidige plannen hun terrassen kwijtraken. Dat deze horeca een belangrijke spil is in het verenigings- en uitgaansleven in Eindhoven. En verzoeken
een alternatieve locatie voor de fietsenstalling te kiezen in het ontwikkelplan, zodat beide terrassen volledig behouden blijven en daarmee een groot deel van de bestaansreden van deze horecazaken.

IN DE MEDIA

Studio 040

Eindhovens Dagblad

Correspondentie Gemeenteraad

Ingezonden brief aan de gemeenteraad op 7 februari 2022

Gemeente Eindhoven
T.a.v. het College en de gemeenteraadsleden
Stadhuisplein 1
Eindhoven

Eindhoven, 7 februari 2022

Betreft: schriftelijke reactie inzake ondergrondse fietsenstalling

Geachte voorzitter, raadsleden en commissieleden,

De huidige plannen voor de ingang van de fietsenkelder leiden er toe dat de ruimte vóór de daar sinds vele generaties gevestigde horecagelegenheden fors wordt ingeperkt. Er blijft eigenlijk geen ruimte over voor een terras. Bovenal worden na het verwezenlijken van de plannen de mogelijkheden voor een rendabele exploitatie van de aldaar gevestigde horeca aanzienlijk verkleind. Dat heeft niet alleen (financiële) gevolgen voor mij als uitbater, maar ook voor de vele sociale contacten en evenementen die daar al jaar en dag plaatsvinden.

Omdat wij de situatie ter plaatse als geen ander kennen, hebben wij de afgelopen jaren met een positieve insteek geprobeerd om kwalitatief hoogwaardige alternatieven aan te dragen voor de in- en uitgang van de fietsenkelder en hierin de gemeente mee te krijgen. Het gaat immers om verstrekkende gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Maar steeds blijkt dat de gemeente doorgaat met de eigen plannen en ideeën en niet serieus kijkt naar aangedragen alternatieven. Er is een bizarre situatie ontstaan waar de gemeente Eindhoven die beleid maakt, geen enkel belang deelt met de ondernemers en bewoners die de consequenties van het beleid moeten dragen. Je zou van de gemeente Eindhoven verwachten dat ze luistert en haar burgers serieus neemt.

Opvallend is dat de participatie in het stationsgebied zo mager is. Maar blijkbaar kan het ook anders, kijk maar naar het Wilhelminaplein en bouwplan De Caai. Daar worden omwonenden nadrukkelijk gehoord en worden hun wensen ingepland. Dat kost misschien wat extra aanlooptijd, maar eenmaal gepland, gaat het met minder procedures en processen. De vraag naar nieuwe woningen vormt een goede basis voor herontwikkeling. Dat vind ik ook maar wel op een passende manier. U moet weten we zijn niet tegen vernieuwing en ontwikkeling maar wel tegen het beperkt worden in het ondernemen. Als je een gebied gaat ontwikkelen ga je uit van de bestaande situatie. Daarom heb ik de nodige bezwaren tegen de fietsenentree ‘Zuidoost’. Deze plannen hadden meer in samenhang door de gemeente moeten worden bekeken en worden ontwikkeld. Immers, wat je vastlegt voor plan 1, is kaderstellend voor plan 2. Hoe verder in het proces, des te minder graden van vrijheid er nog zijn voor toekomstige plannen.

De fietsenentree ‘Zuidoost’ is geprojecteerd op enkele meters afstand van de serre & terras van d’n Hertog. Dit maakt onderdeel uit van de horecagelegenheid en is daarmee onmiskenbaar van belang voor de exploitatie van de horecagelegenheid. Het hangt ook samen met de stedenbouwkundige verplaatsing van het huidige fietspad, dat wordt vervangen door een tweerichtingsverkeer-fietspad dat vlak voor mijn zaak wordt aangelegd. Door op deze locatie een fietsenentree te realiseren, zal dit leiden tot een aanzienlijke verkeerstoename van fietsverkeer op slechts enkele meters afstand van de serre en het terras. Dat geldt te meer omdat zich hier een ‘flessenhals’ situatie zal voordoen: van alle kanten zal fietsverkeer komen dat zich uiteindelijk centreert precies voor de serre en de ingang van het pand. Dit zal leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties op een punt dat toch al druk en kwetsbaar is. Het is een feit van algemene bekendheid dat er piekmomenten zijn, zeker bij stations waar reizigers vaak haast hebben, die leiden tot onveilige situaties. Het is allerminst ondenkbaar dat dit gaat leiden tot ongelukken. Te meer omdat niet iedereen die het horecapand verlaat de noodzakelijke en gebruikelijke zorgvuldigheid in acht neemt. Ook dat is een risicofactor die meegewogen dient te worden. Ik vrees voor ongelukken en aanrijdingen. De exploitatie van mijn onderneming wordt dus belemmerd. Het ligt veel meer voor de hand om deze uitgang aan de andere zijde van het Stationsplein te realiseren. Daar is geen horeca en is een directe aansluiting op bestaande fietspaden. Bovendien is er aan de zijde waar nu de entree Zuidoost’ is beoogd, al veel verkeer. De fietsenentree zoals nu beoogd, ligt dicht tegen het voetgangersgebied aan. Dit voetgangersgebied vormt een belangrijke verkeersader tussen het station en de stad. Ook om die reden is een ontsluiting aan deze zijde ongewenst. Juist in dit dossier had gemeente Eindhoven zijn regiefunctie kunnen pakken en een goede integrale oplossing kunnen bedenken. Een oplossing die in echte samenspraak met de omgeving tot stand is gekomen, inclusief horecabedrijven. Er is in dit dossier onvoldoende geluisterd naar bezwaren en concreet hieraan gehoor gegeven. 

Nog steeds blijft dan ook mijn irritatie als ondernemer over het opknippen van de grote plannen in zogenaamde postzegelplannen. Door te kiezen voor de strategie van de postzegelbestemmingsplannen worden er op meerdere fronten fouten gemaakt. De integraliteit gaat hierdoor verloren en leidt tot slechte besluitvorming. Het huidige uitgangspunt is dat eerst gebouwen als losse postzegels ingetekend worden om er daarna nog iets van de omgeving proberen te maken. De gemeente houdt geen of onvoldoende rekening met het geheel, noch met de bestaande situatie. Doordat er vanaf de start geen integraal plan is gemaakt (en daardoor de projectontwikkelaar aan de zuidzijde van zijn kavel teveel ruimte toegekend is, niet goed nagedacht is over de fietsenentree/aantal stallingen en openbare ruimte) zitten we nu in deze situatie dat de bedrijfsvoering in gevaar komt. Zie hier de oorzaak van het moeten inleveren van vierkante meters van mijn terras. De gemeente voert naar eigen zeggen de regie maar maakt zelf de fouten en daar hoef ik niet de dupe van te worden.

Op 9 maart 2021 werd er een ordevoorstel van D66, SP en Ouderenappèl in de gemeenteraad van Eindhoven aangenomen, dat opriep tot integraliteit. De partijen vonden dat er eerst een totaalplan gemaakt moest worden voor het gebied rondom het Stationsplein en de Stationsweg. Hierin werd gesteld dat er een nauwe samenhang is tussen de nieuw te bouwen gebouwen, de inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling bij het station die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Eindhoven vallen. Dat kon pas later dat jaar. Enkele onderzoeken moesten nog plaatsvinden en de inspraak moest beter. Intussen is de rijdende trein verder, en zijn er drie vaststellingsbesluiten voor bestemmingsplannen in het plangebied gepubliceerd op 22 juni 2021.

Helaas heeft men in de raadsvergadering van 15 juni 2021 de plannen haastig doorgedrukt zonder dat er ook maar inspraak is geweest en de onderzoeken zijn afgerond. De voorwaarde van een totaalplan (gezamenlijk gedragen) is van tafel. De druk voor de bouw van meer woningen was doorslaggevend, dit ging ten koste van een zorgvuldig gelopen proces. Hierdoor is er in de tussentijd na het aannemen van het ordevoorstel weer niet geluisterd naar de huidige ondernemers en bewoners, alsmede andere belanghebbenden die eerder een zienswijze hadden ingediend. En omdat er nog steeds geen integraal plan is opgesteld weet ik als ondernemer nog steeds niet waar ik aan toe ben.

De plannen in het introductiefilmpje zien er natuurlijk fantastisch uit. Een nadere beschouwing leert dat wèl heel veel ruimte is gemaakt voor een vijf meter brede betonnen bak waarin de Gender moet gaan stromen en voor een drie (!) meter brede groenstrook. Als gevolg daarvan wordt veel ruimte van de bestaande terrassen ‘weggestreept’. De gemeente had er ook voor kunnen kiezen voor het niet verdringen van bestaande horeca. Wederom zijn er geen garanties voor bestaande ondernemers, terwijl de ontwikkeling van District-E & de fietsenstalling exceptioneel is en buiten het normale ondernemersrisico valt. Maar serieus!!!! Moet mijn terras, mijn bedrijf wijken voor een groenstrook van 3 meter en een waterbak van 5 meter? En nog steeds wordt er volgehouden dat er echt geen andere oplossing is. Heel de balans in dit project is weg. Van de gemeente Eindhoven mag je verwachten dat zij opkomt voor de belangen van haar inwoners en ondernemers. Het lijkt echter alsof men de prestige projecten belangrijker vindt dan de burgers die zij moeten vertegenwoordigen.

Door de plannen van District-E, de fietsenstalling en herinrichten van de openbare ruimte word ik zwaar benadeeld. U mag weten dat mijn nachtrust niet meer is wat het geweest is. Ik maak me zorgen om mijn bedrijf, mijn personeel, mijn gasten, mijn toekomst. Hoe komen we er aankomende jaren voor te staan? Hoe gaan we het overleven tijdens de bouw na een periode van corona? Wordt het uiteindelijk een mooi toekomstperspectief of worden we alleen benadeeld? Hoe zou u zich voelen als u het bedrijf dat u de afgelopen jaren door heel hard te werken hebt opgebouwd ziet verliezen. Ik ga altijd uit van mijn eigen kracht en houd van uitdagingen, daar ben ik ook ondernemer voor. Nu worden mijn kansen en mogelijkheden als ondernemer beperkt, beïnvloed en afgepakt, waarbij ik het gevoel heb de regie kwijt te zijn door oorzaken die zich buiten mijn sfeer van invloed bevinden. De nieuwe plannen gaan ten koste van mij als ondernemer maar ook als persoon.

Ik ben er dan ook klaar mee!! Het éénrichtingsverkeer, het mededelen, de fouten die keer op keer worden gemaakt, mij niet zien als serieuze gesprekspartner, de lakse, onvoorspelbare en niet respectvolle houding van de gemeente. Ik vraag me serieus af of ik hier met een professionele organisatie te maken heb. De slimste regio, Brainport, dan zou je denken dat het bestuur van de stad een verlengde hiervan zou zijn. Mijn inziens is de gemeente behoorlijk slordig geweest in de hele procedure en hier ben ik met mijn collega-ondernemers de dupe van.

Daarom vraag ik met klem dat bij het beschikbaar stellen van het uitvoeringsbudget ook wordt bepaald dat wordt gezocht naar alternatieven voor de in- en uitgang van de nieuw te bouwen fietsenkelder (en de herinrichting van het Stationsplein). Daarmee moet er ruimte ontstaan voor een gezonde exploitatie van ondernemingen op het stationsplein. Het plein lijkt ruim genoeg om de in- en uitgang zodanig te plaatsen dat er geen hinder voor bewoners en ondernemers ontstaat. De Bouwkundewinkel van de TU/e heeft aangegeven dat er serieuze alternatieven zijn om te onderzoeken. Nu is de kans om van deze unieke locatie eindelijk iets moois te maken. Een plek waar iedereen nu en in de toekomst volop van moet kunnen genieten.

En natuurlijk blijft de uitnodiging staan om met mij/ons in gesprek te gaan zodat we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de herontwikkeling van het stationsgebied juist die win-win situatie zal opleveren. Laat het een prettige verblijfplaats worden waar iedereen van profiteert.

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Linda Thijssens
Namens Gastropub d’n Hertog

Stationsplein 16
5611 AB Eindhoven
040-2450929
info@dnhertog.nl

to top